Đông Việt là cơ sở hàng đầu về sản xuất bồn tắm gỗ và chậu gỗ ngâm chân tại Hà Nội Việt Nam.